Kategoria: Porady

Słownik pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych

Specjalistyczny język opinii psychologiczno-pedagogicznych, jest często niezrozumiały. Postaram się bazując na opracowaniach prof. M. Bogdanowicz, objaśnić najistotniejsze terminy.

  • Analiza i synteza:
    Analiza – ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe,
    Synteza – ogół czynności dokonywania scalania poszczególnych elementów w całość,

    Read More

Jak się uczyć – techniki i strategie

Techniki i strategie uczenia się to świadome działania służące uczeniu się. Jest ich bardzo wiele. Różnią się one czasem od siebie bardzo istotnie. Mają wszakże jedną cechę wspólną – ich zadaniem jest pomoc, zwiększenie efektywności i tempa nauki. Każdy uczeń sam dobiera sobie metody, które są według niego najlepsze. Można dokonać podziału technik i strategii, opisać je, poznać. Sama jednak znajomość metod uczenia się nie musi wpływać na zwiększenie naszych ,,mocy umysłowych”. Jeśli dowiemy się, że tabliczka mnożenia może nam pomóc w liczeniu, to nic jeszcze stąd dla nas nie wynika.

Read More

Kary i nagrody w wychowaniu

Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze oddziaływania wychowawcze przynosiły oczekiwany skutek. Nie ma na to gotowej recepty, gdyż każde dziecko jest indywidualną jednostką i to, co działa na jedno, może okazać się zupełnie nieskuteczne w przypadku innego. Na rodzaj i skuteczność oddziaływań wychowawczych rodziców mają wpływ rozmaite czynniki, m.in.

Read More

Lęki dziecięce

Strach i lęk są nieodłącznymi towarzyszami ludzi. Z powodu ciągle wzrastającej liczby zagrożeń życia codziennego staliśmy się społeczeństwem lękowym. W atmosferze ciągłych lęków wzrasta także młode pokolenie. Już ponad 20% dzieci w wieku szkolnym przeżywa silne lęki.    Przez większość z nas  lęk często  mylony jest ze strachem – tymczasem jest zupełnie czymś innym. Strach jest reakcją, która pojawia się na konkretne bodźce zagrażające. Lęk jest natomiast szczególną formą strachu.

Read More

Dojrzałość szkolna – gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego

Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym kryterium oceny dziecka.Jednak, aby dziecko mogło sprostać wymaganiom szkolnym i w pełni się rozwijać musi osiągnąć dojrzałość szkolną. Każdy rodzic wiedzieć powinien, na czym polega dojrzałość szkolna.

Read More